piątek, 25 czerwiec 2021 00:00

Optymalizacja systemu kół łowieckich PZŁ

W dniu 23 czerwca 2021 r. Łowczy Krajowy, p. Paweł Lisiak powołał Kolegę Andrzeja KASPERKIEWICZA na Pełnomocnika ds. systemu kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego.

Stanowisko Pełnomocnika ds. systemu kół łowieckich PZŁ zostało utworzone w celu optymalizacji funkcjonowania systemu dla kół. Kolega Andrzej Kasperkiewicz odpowiedzialny będzie za jego wdrożenie, koordynację oraz rozwój.

Od dnia 24 czerwca 2021 r. wszelkie sprawy, zapytania, problemy związane z funkcjonowaniem systemu prosimy kierować bezpośrednio do Kolegi Andrzeja na nr tel.: 609 520 562 oraz mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Raban
Specjalista
Wydział Medialno-Wydawniczy

niedziela, 05 wrzesień 2021 00:00

Myśliwi w walce z ASF. Konferencja prasowa

Konferencja prasowa Polskiego Związku Łowieckiego pt. „Myśliwi w walce z ASF”. Podczas wystąpienia Łowczy Krajowy Paweł Lisiak dziękował myśliwym za ich pracę na rzecz zwalczania ASF oraz podkreślał, że będzie bronił dobrego imienia przedstawicieli naszego środowiska.
Podczas konferencji zaprezentowano wkład myśliwych w walkę z ASF:
LINK DO KONFERENCJI https://www.facebook.com/PolskiZwiazekLowiecki/videos/4367634759942450

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR  15

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Poznańska 13, 65 -137 Zielona Góra

NIP: 526-030-04-63, REGON: 00074227900450
Tel.: 68 327 23 70, 68 324 83 48
Faks: 68 324 83 48,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza  pisemny  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, położonej w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 15, obręb 10, nr ewidencyjny działki 468 o powierzchni 61 755 m², dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą KW Nr  ZG1 E /00052664/7 wraz z budynkami i budowlami stanowiącymi własność Polskiego Związku Łowieckiego, znajdującymi się na nieruchomości. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 2.09.2093 r. na cele sportowo-rekreacyjne (strzelnica sportowa) niezwiązane z prowadzeniem działalności zarobkowej. Nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, ciężarów i obciążeń. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 12 000 000 zł (dwanaście milionów złotych).
Wysokość podatku VAT, która będzie doliczona do ceny, zostanie określona po otrzymaniu od Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego (jeżeli będzie należny).  
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze wystąpił do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej sprzedaży nieruchomości.  
Wadium wynosi: 5 % ceny wywoławczej nieruchomości tzn. 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych).
Minimalne postąpienie wynosi: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Oględzin  nieruchomości  można  dokonać  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu pod  numerem telefonu: 68 327 23 70.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z WŁASNOŚCIĄ BUDYNKÓW I BUDOWLI  POŁOŻONEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 15 zamieszczono na stronie internetowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze: www.zielonagora.pzlow.pl.
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Nie jest tajemnicą, że wszystko się zmienia. W ciągu ostatniej dekady większość obszarów naszego życia przeszła m.in. cyfrową rewolucję. Pandemia, z którą zmagamy się od ponad roku, tylko dolała przysłowiowej oliwy do ognia technologicznych zmian. Nie inaczej jest w świecie łowiectwa.

Biorąc pod uwagę fundament jakim jest bezpieczeństwo, punktem wyjścia dla niezbędnych aktua-lizacji są m.in. ubezpieczenia. W tej materii myśliwy, jak każdy inny uczestnik rynku, ma własne oczekiwania. Rosnące koszty polowań, nowoczesny sprzęt, zmieniające się wymogi formalne, angażujące i drogie w utrzymaniu hodowle psów myśliwskich, to zaledwie część czynników, które mają znaczenie. Ubezpieczenia muszą iść z duchem czasu i zmieniających się wymogów.

Mając to na uwadze, Polski Związek Łowiecki aktualizuje dotychczasową strate-gię ubezpieczeniową. Jak powszechnie wiadomo każdą zmianę łatwo poddać w wątpliwość. Szczególnie wtedy, gdy nowa rzeczywistość skutecznie uderza w wygodne i nieaktualne schematy. Dlatego rozpatrywanie takich zmian wymaga spojrzenia nie tylko przez pryzmat poświęcenia i dodatkowej pracy, ale przede wszystkim korzyści jakie ostatecznie przyniosą wszystkim zaintere-sowanym.

Warto również zaznaczyć, że modyfikacje w ubezpieczeniach dla tak dużej grupy, zawsze bę-dą miały charakter ewolucyjny - stopniowy i zgodny z uporządkowanym planem działania. Ich celem jest maksymalizacja korzyści dla wszystkich ubezpieczonych, bez narażania na dodatkowe koszty, bądź formalne niedogodności. Wszak zmiany są po to, aby było lepiej.

Nadrzędnym celem omawianych działań będzie rozszerzenie zakresu poszczególnych ubezpie-czeń, przy zachowaniu wysokości składek i poprawie jakości oferowanej ochrony. Kluczowa bę-dzie kompleksowa adaptacja rozwiązań do aktualnych potrzeb polujących i ich rodzin. Myśliwi otrzymają dodatkowo dostęp do nowoczesnej platformy internetowej. Dzięki temu istotnie popra-wią się, zarówno komunikacja rozwiązań, jak i sam proces zarządzania ochroną. Dedykowana technologia do obsługi polis sprawi, że będą mogli całkowicie online przystępować do ochrony, bądź np. zgłaszać szkody - szybko, wygodnie i bez dodatkowej papierologii. Wszyscy ubezpiecze-ni otrzymają bieżące i pełne wsparcie brokera, który stanie na straży tego, aby aktualna ochrona była konkurencyjna (sprawdzana i negocjowana u różnych ubezpieczycieli) i zawsze aktualizowa-na w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania.

Zwieńczeniem działań będzie wdrożenie rozszerzonej oferty, zapewniającej myśliwym i ich ro-dzinom atrakcyjne (dzięki sile negocjacyjnej Związku) oraz nowoczesne ubezpieczenia, m.in.: domów, pojazdów, broni, psów, podróży zagranicznych, życia, zdrowia, bądź asysty prawnej. W nowej ofercie ubezpieczeniowej znajdą się również rozwiązania uwzględniające najlepsze prakty-ki zagraniczne.
Jak podkreśla Łowczy Krajowy, Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ - Paweł Lisiak:

Proces zmian w obszarze ubezpieczeń zostanie podzielony na trzy kluczowe etapy, których celem jest uporządkowany rozwój ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnej digitalizacji, kontroli wymogów formalnych oraz maksymalnym zabezpieczeniu interesu myśliwych.

Zadanie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej powierzono spółce WDB S.A. Jest to broker, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupowymi programami ubezpieczenio-wymi, którymi objętych jest ponad 350 tys. osób (w tym służby mundurowe, m.in: straż granicz-na, policja i wojsko). Dzięki przynależności do brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej PIB Group, oferuje dostęp do najlepszych, światowych rozwiązań i praktyk ubezpieczeniowych (więcej na www.wdbsa.pl).

Bieżące informacje na temat negocjowanych pakietów ubezpieczeniowych, wdrażanych uspraw-nień, wsparcia brokerskiego oraz niezbędne instrukcje logistyczne będą publikowane na stronie www.pzlow.pl, w zakładkach: Aktualności oraz Ubezpieczenia.

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządów Okręgowych PZŁ, Członków Zarządu Kół Łowieckich PZŁ (01.05.2021 – 30.04.2022)  uprzejmie informujemy Państwa o możliwości przystąpienia lub kontynuacji ubezpieczenia.

W celu ułatwienia podjęcia decyzji o przystąpieniu lub kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres, w zakładce UBEZPIECZENIA w sekcji poświęconej ubezpieczeniu Kół Łowieckich, na stronie www.pzlow.pl , umieszczone zostały nowe wzory deklaracji przystąpienia do w/w ryzyk.
Uprzejmie prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniego wariantu ubezpieczenia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej  oraz podpisanie deklaracji.

Nowe deklaracje należy przesłać najpóźniej do dnia 28.04.2021 w formie skanu na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową do TU Wiener S.A. na adres:
TU Wiener S.A.
Przemysław Kuszerski
ul. Wołoska 22A  
02-675 Warszawa

Tak jak w latach ubiegłych, Koła Łowieckie dokonują wpłaty składki   na rachunek bankowy właściwego terytorialnie Zarządu Okręgowego w terminie do dnia 30.04.2021,  Zarządy Okręgowe  przekazują zbiorczo składkę za wszystkie Koła Łowieckie  do Zarządu Głównego w terminie do 10.05.2021, Zarząd Główny odprowadza łączna składkę za wszystkie Koła Łowieckie i  Zarządy Okręgowe do TU Wiener SA w terminie do 15.05.2021.

Wszelkie wątpliwości  odnośnie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i realizacji trzyletniej umowy ubezpieczenia  prosimy kierować bezpośrednio do Pani Dyrektor Agaty Dudek  – TU Wiener SA w formie email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do zespołu obsługi Klienta brokera WDB S.A.:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bez względu na przedłużony proces zbierania deklaracji oraz składki, TU Wiener SA potwierdza zachowanie  ciągłości i kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu  Zarządów Okręgowych  i Kół Łowieckich PZŁ na kolejny okres ubezpieczeniowy od 01.05.2021r do 30.04.2022r.

Zadanie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej  powierzono spółce WDB S.A. Jest to broker, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupowymi programami ubezpieczeniowym.
Kontakty do brokera znajdziecie Państwo w zakładce UBEZPIECZENIA na stronie www.pzlow.pl

 

czwartek, 08 kwiecień 2021 00:00

Oddajemy osocze z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2

Koleżanki, Koledzy,

Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia nasza ogólnopolska akcja krwiodawstwa „Darz Bór – Darz krew” realizowana przy współpracy z Narodowym Centrum Krwi, została rozszerzona o akcję oddawania osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2.

Od tego miesiąca na hasło „Darz Bór – Dasz Krew” osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Jak oddać osocze?
Szczegóły dotyczące procedury oddawania osocza znajdziecie na poniższych stronach:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pokonales-covid-19-oddaj-osocze-sprawdz-jak-to-zrobic-i-co-ci-przysluguje
https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/

Dlaczego warto?
Pierwszym myśliwym – ozdrowieńcem, który przekazał swoje osocze dla ratowania życia innych był łowczy krajowy Paweł Lisiak. Osocze oddał rok temu, po ciężkiej walce z koronawirusem.
Zabieg nie jest ani uciążliwy ani nieprzyjemny, więc jeśli możemy oddać osocze, zróbmy to! Sam nie miałem szczęścia dostać osocza, dlatego chorowałem ciężko i długo wracałem do zdrowia. Oddawanie osocza, to dobry i szczytny cel. Może uratować komuś. Nie lekceważmy tego!
-apeluje przewodniczący Zarządu Głównego.

Jak oddawać krew?
Korzystając z okazji wdrożenia nowej akcji, chcielibyśmy podziękować wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa za dotychczasowe zaangażowanie w naszą trwającą już ponad 2 lata ogólnopolską kampanię krwiodawstwa „Darz Bór-Dasz Krew”.
Narodowe Centrum Krwi informuje, że obecnie, dzięki zaangażowaniu Krwiodawców, stany magazynowe krwi są zabezpieczone. Z uwagi na określony termin ważności nie ma możliwości gromadzenia długoterminowych zapasów krwi. Wobec powyższego prosimy wszystkich myśliwych, którzy chcą organizować akcje krwiodawstwa, żeby przed przystąpieniem do działania weryfikowali zapotrzebowanie na krew danej grupy w regionalnych centrach krwiodawstwa:
https://krwiodawcy.org/gdzie-mozna-oddac-krew
Należy pamiętać, że krew jest najcenniejszym darem jaki człowiek może ofiarować drugiej osobie, dlatego tak ważne jest odpowiedzialne i racjonalne gospodarowanie tym zasobem.

Materiał dostępny <<< tutaj >>>

poniedziałek, 08 luty 2021 00:00

Dzierżawa obwodów- pytania i odpowiedzi

Materiał dostępny <<< tutaj >>>

startpoprz.12nast.koniec
Strona 1 z 2