środa, 21 kwiecień 2021 00:00

Nowoczesna ochrona myśliwych, dzięki zmianie strategii ubezpieczeniowej

Nie jest tajemnicą, że wszystko się zmienia. W ciągu ostatniej dekady większość obszarów naszego życia przeszła m.in. cyfrową rewolucję. Pandemia, z którą zmagamy się od ponad roku, tylko dolała przysłowiowej oliwy do ognia technologicznych zmian. Nie inaczej jest w świecie łowiectwa.

Biorąc pod uwagę fundament jakim jest bezpieczeństwo, punktem wyjścia dla niezbędnych aktua-lizacji są m.in. ubezpieczenia. W tej materii myśliwy, jak każdy inny uczestnik rynku, ma własne oczekiwania. Rosnące koszty polowań, nowoczesny sprzęt, zmieniające się wymogi formalne, angażujące i drogie w utrzymaniu hodowle psów myśliwskich, to zaledwie część czynników, które mają znaczenie. Ubezpieczenia muszą iść z duchem czasu i zmieniających się wymogów.

Mając to na uwadze, Polski Związek Łowiecki aktualizuje dotychczasową strate-gię ubezpieczeniową. Jak powszechnie wiadomo każdą zmianę łatwo poddać w wątpliwość. Szczególnie wtedy, gdy nowa rzeczywistość skutecznie uderza w wygodne i nieaktualne schematy. Dlatego rozpatrywanie takich zmian wymaga spojrzenia nie tylko przez pryzmat poświęcenia i dodatkowej pracy, ale przede wszystkim korzyści jakie ostatecznie przyniosą wszystkim zaintere-sowanym.

Warto również zaznaczyć, że modyfikacje w ubezpieczeniach dla tak dużej grupy, zawsze bę-dą miały charakter ewolucyjny - stopniowy i zgodny z uporządkowanym planem działania. Ich celem jest maksymalizacja korzyści dla wszystkich ubezpieczonych, bez narażania na dodatkowe koszty, bądź formalne niedogodności. Wszak zmiany są po to, aby było lepiej.

Nadrzędnym celem omawianych działań będzie rozszerzenie zakresu poszczególnych ubezpie-czeń, przy zachowaniu wysokości składek i poprawie jakości oferowanej ochrony. Kluczowa bę-dzie kompleksowa adaptacja rozwiązań do aktualnych potrzeb polujących i ich rodzin. Myśliwi otrzymają dodatkowo dostęp do nowoczesnej platformy internetowej. Dzięki temu istotnie popra-wią się, zarówno komunikacja rozwiązań, jak i sam proces zarządzania ochroną. Dedykowana technologia do obsługi polis sprawi, że będą mogli całkowicie online przystępować do ochrony, bądź np. zgłaszać szkody - szybko, wygodnie i bez dodatkowej papierologii. Wszyscy ubezpiecze-ni otrzymają bieżące i pełne wsparcie brokera, który stanie na straży tego, aby aktualna ochrona była konkurencyjna (sprawdzana i negocjowana u różnych ubezpieczycieli) i zawsze aktualizowa-na w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania.

Zwieńczeniem działań będzie wdrożenie rozszerzonej oferty, zapewniającej myśliwym i ich ro-dzinom atrakcyjne (dzięki sile negocjacyjnej Związku) oraz nowoczesne ubezpieczenia, m.in.: domów, pojazdów, broni, psów, podróży zagranicznych, życia, zdrowia, bądź asysty prawnej. W nowej ofercie ubezpieczeniowej znajdą się również rozwiązania uwzględniające najlepsze prakty-ki zagraniczne.
Jak podkreśla Łowczy Krajowy, Przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ - Paweł Lisiak:

Proces zmian w obszarze ubezpieczeń zostanie podzielony na trzy kluczowe etapy, których celem jest uporządkowany rozwój ochrony ubezpieczeniowej, przy jednoczesnej digitalizacji, kontroli wymogów formalnych oraz maksymalnym zabezpieczeniu interesu myśliwych.

Zadanie kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej powierzono spółce WDB S.A. Jest to broker, który posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupowymi programami ubezpieczenio-wymi, którymi objętych jest ponad 350 tys. osób (w tym służby mundurowe, m.in: straż granicz-na, policja i wojsko). Dzięki przynależności do brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej PIB Group, oferuje dostęp do najlepszych, światowych rozwiązań i praktyk ubezpieczeniowych (więcej na www.wdbsa.pl).

Bieżące informacje na temat negocjowanych pakietów ubezpieczeniowych, wdrażanych uspraw-nień, wsparcia brokerskiego oraz niezbędne instrukcje logistyczne będą publikowane na stronie www.pzlow.pl, w zakładkach: Aktualności oraz Ubezpieczenia.