Informacja
w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

Głównym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej, zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących (dzikich), funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej, a także wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń. Zawarte w ustawie zmiany zmierzają do poprawy aktualnej sytuacji epizootycznej w kraju, uniknięcia w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz ograniczenia strat ponoszonych przez hodowców, producentów i cały sektor rolno-spożywczy w związku z wystąpieniem tej choroby.

 

Ustawa dokonuje nowelizacji następujących ustaw:

 1. ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie,
 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

Do ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej wprowadzono rozwiązania pozwalające na wykonywanie, na gruntach położonych w pasie drogi granicznej, urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W praktyce umożliwić ma to wybudowanie bariery, która będzie zapobiegała migracji zwierząt wolno żyjących, i tym samym zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby na terenach przygranicznych. Zgodnie z nowelizowaną ustawą, pasem drogi granicznej jest obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej. Ze względów technicznych, w ustawie dopuszczono wykonywanie ww. urządzeń lub budowli także na gruntach położonych poza pasem drogi granicznej. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uzyska uprawnienie do ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli właściciel nieruchomości nie wyrazi na to zgody. W takim przypadku, ustawa odsyła do stosowania przepisów art. 124 ust. 1a-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości.

 

Zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie mają na celu ujednolicenie zasad, metody i warunków wykonywania polowania i odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zmiana wprowadzana do art. 11 ust. 3 ww. ustawy zmierza do ustanowienia obowiązku współpracy organów samorządu terytorialnego z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W dodawanym do art. 29a ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie ust. 2a wydzierżawiający uzyskał uprawnienie do wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:

 1. po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;
 2. na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.

 

W ustawie umożliwiono także wykonywanie działań polegających na redukcji dzików na terenach miejskich bez użycia broni palnej. Starosta uzyska możliwość wydania decyzji nie tylko o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, lecz również o odłowie wraz z uśmierceniem.

 

Zmiany dokonywane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu:

 1. umożliwienie organom Inspekcji Weterynaryjnej pokrywania wszystkich celowych wydatków związanych ze zwalczaniem danej choroby, a nie tylko tych wymienionych w katalogu określonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 2. umożliwienie tworzenia zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu epizootiologii weterynaryjnej;
 3. określenie zasad wyznaczania lekarzy weterynarii niebędących pracownikami powiatowego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w ustawie;
 4. wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej za naruszenie wynikającego z decyzji administracyjnej nakazu wykonywania określonych czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, przewidując karę grzywny za niewykonanie nakazu.

 

Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma w szczególności na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze zwalczanie choroby zakaźnej w populacji zwierząt wolno żyjących. Do katalogu nakazów, zakazów, które może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, dodano zakaz dokarmiania zwierząt łownych oraz nakazy nałożone na wskazane w ustawie podmioty:

 1. odłowienia zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia odłowu oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich uśmiercenia;
 2. określonego postępowania z odłowionymi lub wyłapanymi zwierzętami;
 3. poszukiwania padłych zwierząt;
 4. transportu zwłok zwierzęcych do wskazanych miejsc.

 

W ustawie wprowadzono także zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub uposażenia. W ciągu roku kalendarzowego ten czas nie może przekroczyć 6 dni.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przepisy tej ustawy zaczną obowiązywać od dnia 16 stycznia 2018 r.

 

piątek, 05 styczeń 2018 00:00

Prezentacja dotycząca ASF

poniedziałek, 25 grudzień 2017 00:00

Świąteczne posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej

Miesiąc grudzień to nie tylko czas podsumowywania minionego roku to także czas podziękowań i wyróżnień za pracę na rzecz łowiectwa. 18 grudnia 2017 roku w Hotelu LITWIŃSKI   w Tęgoborzy odbyło się świąteczne posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej. W tym uroczystym posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni: Pan Jan Kosiorowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, ksiądz Marian Chełmecki kapelan myśliwych Nowosądeckiego Okręgu PZŁ, Pan Tadeusz Dragon Zastępca Dyrektora RDLP w Krakowie, Kawalerowie ZŁOMU Okręgu Nowosądeckiego, Członkowie Okręgowych Organów oraz zasłużeni myśliwi. Rozpoczynając spotkanie, przy dźwiękach Marszu św. Huberta wprowadzono sztandar Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu. Następnie Prezes ORŁ kol. Tadeusz Kubacki  przywitał wszystkich zaproszonych, dostojnych gości oraz Członków Rady. Z kolei w ciepłych słowach podziękował pracownikom Lasów Państwowych za dotychczasową pracę w minionym roku przy wspólnie organizowanych przedsięwzięciach na niwie łowieckiej. W dalszej części spotkania najbardziej wyróżniającym się myśliwym zostały wręczone odznaczenia łowieckie, które w uznaniu zasług dla łowiectwa, nadała Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ oraz Kapituła Odznaczeń Łowieckich ORŁ w Nowym Sączu. Natomiast uchwałą Zarządu Okręgowego PZŁ za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju okręgu nowosądeckiego PZŁ zostały przyznane Honorowe Kordelasy. Kolejnym uroczystym akcentem spotkania było wręczenie aktu powołania w skład Okręgowego Sądu Łowieckiego w Nowym Sączu.  Po tej części spotkania głos zabrał Pan Jan Kosiorowski, który również podziękował za dotychczasową współpracę i zwrócił uwagę na działalność leśników i myśliwych w kształtowaniu środowiska przyrodniczego naszego regionu. Z kolei w imieniu odznaczonych kol. Jan Budnik podziękował za przyznane odznaczenia i zapewnił, że otrzymane medale będą mobilizacją do jeszcze większej pracy dla dobra nowosądeckiego i polskiego łowiectwa. Kończąc część oficjalną spotkania przy dźwiękach sygnału „Pożegnanie” odprowadzono sztandar Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu. Muzyczną oprawę uroczystego spotkania zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa. Prowadząc dalszą część spotkania Prezes Rady kol. Tadeusz Kubacki poprosił księdza kapelana Mariana Chełmeckiego o krótką modlitwę i poświęcenie przygotowanych opłatków.

Po czym wszyscy uczestnicy świątecznego posiedzenia Okręgowej Rady Łowieckiej złożyli sobie wzajemnie tradycyjne Bożonarodzeniowe i Noworoczne życzenia. Ostatnią częścią spotkania była wspólna biesiada. W miłej, rodzinnej atmosferze przy wigilijnym stole, na którym znalazły się tradycyjne dania i potrawy przez kilka godzin rozmawiano o dotychczasowych i przyszłych działaniach na rzecz nowosądeckiego łowiectwa.

 

Rzecznik prasowy
Nowosądeckiego Okręgu PZŁ
Wacław Gosztyła

Krynica Zdrój należy do renomowanych uzdrowisk odwiedzanych przez kuracjuszy z całego kraju i z zagranicy. To miejsce niezwykłe, trwale związane z kulturą, o szczególnych walorach przyrodniczych i wielopokoleniowych tradycjach łowieckich. Współczesnym przejawem myśliwskich tradycji jest Hubertus Krynicki, zapoczątkowany w 2012 roku przez myśliwych krynickich kół łowieckich „Leśnik”, „Sokół” i „Jeleń”. Wkrótce stał się on wielkim świętem ku czci patrona – św. Huberta w Nowosądeckim Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego.
VI Hubertus Krynicki odbył się w dniach 7 i 8 października 2017 roku.

W pierwszym dniu obchodów na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu, odbyły się zawody w strzelaniach myśliwskich o „Kryształowy Puchar Burmistrza Krynicy-Zdroju”. W zabytkowym kościółku p.w. Przemienienia Pańskiego, u podnóża Góry Parkowej, odprawiono mszę świętą w intencji śp. Piotra Paska, znanego i cenionego krynickiego myśliwego, w której uczestniczyli członkowie rodziny, przyjaciele, myśliwi Koła Łowieckiego „Jeleń” w Krynicy z pocztem sztandarowym. W Parku Zdrojowym poświęcono odrestaurowany staraniem krynickich kół łowieckich pomnik Jelenia (osobny artykuł - fot). Przy Starym Domu Zdrojowym odbyło się spotkanie promujące książkę „Ze strzelbą przez życie – wspomnienia krynickich myśliwych”, zorganizowane przez ZO PZŁ i Wydawnictwo Mirczumet. W spotkaniu uczestniczyli Tadeusz Mirczewski oraz współautorzy, którzy dzielili się wspomnieniami. (Fot…).

Drugi dzień obchodów krynickiego Hubertusa zainaugurowano uroczystą Hubertowską Mszą świętą odprawioną w głównej świątyni krynickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w intencji myśliwych Nowosądeckiego Okręgu o błogosławieństwo, obfite łaski i zdrowie dla wszystkich myśliwych i leśników (fot…). Mszy celebrowanej przez siedmiu kapłanów przewodniczył ks. Stanisław Łukasik. Uczestników mszy powitał proboszcz parafii ks. dziekan Władysław Skotarek. Podczas mszy przejmującą homilię wygłosił kapelan Nowosądeckiego Okręgu PZŁ ks. dr Marek Chełmecki, w której zawarł wiele myśliwi sięgających roli człowieka w przyrodzie, istoty posłannictwa myśliwych i roli łowiectwa. Zwrócił uwagę na potrzebę „roztropności i odpowiedzialności w korzystaniu z dóbr przyrody, która jest dziełem, ukazującym wielkość i piękno samego Boga”. Zaznaczył, że „człowiek niekiedy pragnie stanąć ponad przyrodą i bez ograniczeń czerpać z natury”, jednakże „już w raju Bóg ustanowił człowiekowi granice w korzystaniu z przyrody”, dlatego „powinniśmy pamiętać, że żaden, nawet niepozorny ptaszek, nie jest zapomniany w oczach Boga”. (…) „Bóg umieścił człowieka w Edenie – ogrodzie życia, by uprawiał go i doglądał. Zatem „na człowieku, który otrzymał więcej niż inne stworzenia, spoczywa większa odpowiedzialność”. Kapłan zwrócił uwagę, że „człowiek ma prawo kształtować swój ziemski dom, ale powinien działać tak by innych nie dotknął brak jego roztropności”. (…) „Wszystko, co czynimy dla przyrody dla jej ochrony powinno być przejawem szacunku i odpowiedzialności za przyszłość naszych dzieci i naszych wnuków”. „Nie wolno nam – obecnie żyjącym – zagrabić, zużyć tego wszystkiego, co należy się także przyszłym pokoleniom”. (…) Wiele ważnych słów odniósł do działalności myśliwych, podkreślając, że „w środkach masowego przekazu kształtowany jest wypatrzony i krzywdzący obraz łowiectwa oraz myśliwych”. Pomija się działania na rzecz przyrody, zwierzyny i łowiska – zapomina, że „to myśliwi stawiają paśniki, lizawki, ambony, tworzą poletka, aby zwierzęta zatrzymać w ich naturalnej ostoi i przeciwdziałać szkodom, a także, że to myśliwi z własnych składek wypłacają rolnikom odszkodowania za straty, które dokonał zwierz dziko żyjący, choć jest on własnością państwową”. Kapelan podkreślił, że Hubertus Krynicki w Nowosądeckim Okręgu odbywa się szósty raz, a w jego obchody włączona jest msza święta. Świadczy to także o tym, że „myśliwi to są ludzie wierzący, którzy obcując z przyrodą nauczyli się, że trzeba być człowiekiem wdzięcznym Bogu”. Kapłan wskazał, że „bez względu na to, co się mówi o myśliwych – myśliwi to ludzie wielcy, ludzie o wielkim sercu”, którzy są w kościele by tą wdzięczność okazać względem Boga”, jako „Pana wszelkiego stworzenia, a więc naszym i całej przyrody oraz wszystkiego co na niej żyje”. Podkreślił także że: „jesteśmy tutaj w świątyni, by wołać słowami modlitwy do św. Huberta: Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i ręce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Boga. Strzeż mnie od złych przygód i doprowadź do zbawienia wiecznego”. (…) „Jesteśmy tutaj, aby dziękować Bogu za te wszystkie lata bycia razem, tworzenia tej wspólnoty braci myśliwskiej, za bezpieczne wyjścia i powroty z łowów, za chwile spędzone wspólnie. Za to, że zawsze możemy na siebie liczyć w potrzebie. Takiej postawy uczy nas życie zgodne z etyką myśliwską. Jesteśmy tutaj także, by prosić, aby nie zabrakło nam nigdy wiary i miłości dla Boga, aby myśliwym nigdy nie zabrakło zachwytu nad przyrodą i szacunku dla każdego człowieka i przyrody, abyśmy wszystko wykonywali w duchu świadomości, że kiedyś staniemy przed tym, który nam tę Ziemię wydzierżawił. Jesteśmy też tutaj, na tej mszy świętej hubertusowskiej by przepraszać za niekiedy zbyt lekkomyślne podejście do przyrody, do świata zwierząt, za to że może czasami czynimy siebie panami świata, zapominając że nie tylko nam Bóg podarował świat, ale że należy on do wszystkich ludzi – tych którzy będą po nas także. Kapłan zaapelował: „modlę się razem z wami, by Koła Łowieckie Okręgu Nowosądeckiego stały się wspólnym „domem”, dla tych którzy wzajemnie się szanują i lubią razem przebywać”, by był to „dom” zgody i wspólnych planów na przyszłość, by był miejscem szczerego rozumienia dla każdego i wzajemnej pomocy”. Na zakończenie homilii kapelan oznajmił, że: „myśliwi, chociaż czasami – jak każdy człowiek są ułomni – to jednak są ludźmi bożymi”. Myśliwy to człowiek, „który zna, troszczy się i kocha przyrodę”, bo widzi w tym „wypełnienie nakazu samego Boga”. Myśliwy to człowiek z pasją, który liczy się z Bogiem”.

Po mszy odbyła się uroczysta parada myśliwska (Fot…). Uczestnicy uroczystości udali się na krynicki deptak przed Pijalnię Główną.

W VI Hubertusie Krynickim uczestniczyli przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, organów PZŁ, myśliwych nowosądeckich kół łowieckich z pocztami sztandarowymi pod przewodnictwem sztandaru Okręgu Nowosądeckiego PZŁ, leśników, kuracjuszy, turystów i mieszkańców regionu. Wśród uczestników obchodów obecni byli posłanka i posłowie na Sejm RP pani Anna Paluch i Jan Duda, Piotr Naimiski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba. Nowosądecki Okręg PZŁ reprezentowali członek NRŁ Roman Graj, prezes ORŁ w Nowym Sączu Tadeusz Kubacki, łowczy okręgowy w Nowym Sączu Bogumił Rataj.

Ze sceny uczestników obchodów powitał burmistrz Krynicy Zdroju dr Dariusz Reśko (Fot….), który uroczyście otworzył VI edycję Hubertusa Krynickiego, a także przypomniał genezę obchodów, zwracając uwagę na bogactwo wieloletnich tradycji łowieckich rejonu. Wskazał na potrzebę „ukazywania rzeczywistego oblicza polskiego łowiectwa”, zaznaczając że „krynicki Hubertus jest ku temu właściwą drogą”. Podkreślił, że myśliwi są grupą pracującą społecznie na rzecz ochrony przyrody, a współcześnie nie ma możliwości prowadzenia tak ważnej gospodarki dla naszego kraju jakim jest leśnictwo bez racjonalnej gospodarki łowieckiej. Burmistrz wspomniał także o wydarzeniach odbywających się w ramach obchodów hubertowskich, w tym o przywróceniu świetności figury jelenia w Parku Zdrojowym dzięki myśliwym. Podziękował organizatorom i pomysłodawcom hubertusa Krynickiego, zwłaszcza łowczemu okręgowemu PZŁ w Nowym Sączu Bogusławowi Ratajowi i prezesowi ORŁ w Nowym Sączu dr Tadeuszowi Kubackiemu, za współpracę w organizacji tego wydarzenia. Wskazał, że dzięki zaangażowaniu Hubertus Krynicki przerodził się w wydarzenie o randze regionalnej oraz życzył wszystkim uczestnikom udanego pobytu w Krynicy.

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Nowym Sączu Tadeusz Kubacki powitał gości i wszystkich uczestników obchodów na VI Hubertusie Krynickim. Zaznaczył, że „są to obchody całego nowosądeckiego okręgu PZŁ, stanowiące święto kultury łowieckiej” z udziałem „ponad 40 kół łowieckich, nadleśnictw i ośrodków hodowli zwierzyny”. Wskazał, że „uroczystość nawiązuje do historycznych tradycji łowieckich, kultywowanych przez naszych przodków przez całe wieki, a jej ideą jest także poprawa wizerunku polskiego myśliwego w społeczeństwie”. Wspomniał o znaczeniu łowiectwa dla ochrony przyrody w XXI wieku. Nadmienił o sytuacji żubra w kontekście bezprecedensowego zastrzelenia imigrującego z Polski osobnika do Niemiec. Zwrócił uwagę na brak protestów organizacji ekologicznej i potępienia tego czynu przez Brukselę. Przypomniał, że „celem współczesnego łowiectwa jest gospodarowanie populacjami dzikich zwierząt przy zachowaniu pełnej bioróżnorodności środowiska, zgodnie z podstawowymi zasadami gospodarki; rolnej, leśnej i rybackiej”. Zwrócił uwagę, że „od kilku lat myśliwi oczekują na nową ustawę łowiecką, która będzie gwarantem utrzymania społecznego modelu polskiego łowiectwa”. Zaapelował do parlamentarzystów obecnych na uroczystości o przyspieszenie prac legislacyjnych nad ustawą łowiecką. Zaznaczył, że Hubertus Krynicki jest oficjalnym otwarciem sezonu łowieckiego w Nowosądeckim Okręgu PZŁ. Spośród gości powitał on przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – radnych Sejmiku – Stanisława Pasonia i Marka Wierzbę, księży Bogusława Skotarka, proboszcza parafii w Krynicy, ks. dr Mariana Chełmeckiego – kapelana Myśliwych Nowosądeckiego Okręgu PZŁ, ks. Stanisława Łukasika – kapelana myśliwych i leśników, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na czele z Marianem Rybą. przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Limanowej na czele ze starostą Janem Puchałą, przedstawicieli ościennych okręgów PZŁ: tarnowskiego – łowczego okręgowego Krzysztofa Łazowskiego i krakowskiego – przewodniczącego Komisji Promocji Łowiectwa ORŁ Krzysztofa Szpetkowskiego, przedstawili Leśnego Zakładu Doświadczalnego z Krynicy: dyrektora Józefa Bogacza i zastępcę Aleksandra Kuszenina, nadleśniczych: Nadleśnictwa Nawojowa – Tomasza Romanowskiego, Nadleśnictwa Piwniczna – Stanisława Michalika, Nadleśnictwa Łosie – Franciszka Zygarowicza, Nadleśnictwa Stary Sącz Pawła Strzygła, Nadleśnictwa Krościenko Olafa Dobrowolskiego, Nadleśnictwa Nowy Targ Romana Latonia, Nadleśnictwa Limanowa Jana Legutko, Nadleśnictwa Gorlice Józefa Legutko. Powitał także pana Józefa Zygmunta – dyrektora Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, Marka Kwiatkowskiego dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego Janusza Tomasiewicza, wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona. Powitał poczty sztandarowe nadleśnictw i kół łowieckich, powitał media publiczne, wszystkich gości uzdrowiska, mieszkańców Krynicy Zdroju, myśliwych i ich rodziny oraz sympatyków łowiectwa. Na zakończenie przemówienia życzył wszystkim miłych wrażeń i przeżyć podczas obchodów hubertowskich.

Pani poseł Anna Paluch wyraziła podziękowanie za zaproszenie na obchody hubertowskie w Krynicy, przypominając że jest już kolejny raz na krynickich uroczystościach myśliwskich. Zaznaczyła, że jako wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa stale spotyka się z problemami dotyczącym łowiectwa. Przekazała zapewnienie o „dążeniu do jak najszybszego uchwalenia prawa łowieckiego, które będzie służyło umocnieniu roli myśliwych i zapewniało im normalne funkcjonowanie”. Posłanka zapewniła, że sprawy łowiectwa są znane i rozumiane. Zaznaczyła, że konieczne jest zrozumienie dla ogromu spraw w naszej rzeczywistości, z jakimi przychodzi się zmierzyć, a które trzeba kolejno porządkować. Oznajmiła, że „przyjdzie również czas na łowiectwo”, wskazując na trwające rozmowy i uzgodnienia w tym zakresie. Zwróciła uwagę, że wszyscy, którzy „zagłębiają się w sprawy łowiectwa, dostrzegają rolę myśliwych, którzy są wolontariuszami”. Podkreśliła, że obecnie należy docenić rolę myśliwi w walce z Afrykańskim Pomorem świń (ASF) i że polscy myśliwi w tej walce są potrzebni. Nadmieniła również o sprawie wilka, który z Polski przeszedł do Niemiec i tam został jego odstrzał wykonany, analogicznie jak żubra kilka miesięcy później, wskazując na nieadekwatność postępowania przedstawicieli innych krajów wobec Polski. Zwróciła także uwagę, że to że ważniejsze jest nie to że ostatni tur padł w Polsce, tylko to zachowany został najdłużej w Europie, co wskazuje, że Polska gospodaruje przyrodą lepiej, bowiem w całej Europie wybito go znaczniej wcześniej. Zwróciła uwagę, że podobnie jest z populacją żubra oraz poinformowała o odmowie państw europejskich na ofertę Polski pomocy w odnowieniu populacji w innych krajach. Zapewniła, że „polscy parlamentarzyści PIS mają do polskiej przyrody i gospodarowania zasobami przyrodniczymi stosunek zdroworozsądkowy”, „doceniają role wszystkich kręgów ludzi, którzy mają do czynienia z przyrodą i gospodarowaniem jej zasobami”. Zapewniła, że „władze będą dążyć, aby gospodarowanie przyrodą odbywało się w sposób racjonalny”. Na zakończenie wystąpienia – pani poseł przekazała wszystkim przedstawicielom kół łowieckich, zjednoczonych pod sztandarami – przekazała życzenia wiele radości i wszelkiej pomyślności oraz pozdrowienie – „Darz Bór!”

Poseł Jan Duda – nadmienił, że pierwsze przemówieniu wyborcze wygłaszał do myśliwych w Krynicy. Wskazał na sporne pojmowanie relacji – przyroda dla człowieka, czy człowiek dla przyrody?, wyjaśniając, że należy powiedzieć – „przyroda i człowiek!” Zaznaczył, że „człowiek powinien funkcjonować w zgodzie z naturą”. Wyraził przekonanie o „właściwym podejściu myśliwych do przyrody, daru Stwórcy i szacunku dla tradycji”, określając łowiectwo jako „rodzaj mądrego powiernictwa w korzystaniu, aby następcom przekazać przyrodę w stanie przynajmniej niepogorszonym, a nawet dzięki działalności myśliwych o wiele ubogaconym”. Zapewnił o własnym przekonaniu, że „gospodarka łowiecka w Polsce musi być prowadzona tylko i wyłącznie w oparciu o Polski Związek Łowiecki”, który jest „dobrem naszej kultury narodowej”.

Pan Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – podziękował za zaproszenie i wyraził zadowolenie, że może uczestniczyć w święcie myśliwych. Przekazał gratulacje dla środowiska myśliwych, którzy „kontynuują wielką historyczną tradycję w Rzeczpospolitej”. Zwrócił uwagę, że „tradycja pielęgnowana przez myśliwych jest jednym z elementów świadomości historycznej, czym była Rzeczpospolita”. Wskazał, że „na polskiej tradycji historycznej, której elementem są myśliwi i łowiectwo, trzeba budować przyszłość”. Życzył myśliwym i leśnikom „aby za 25, 50 i 100 lat Polska nadal była krajem, w którym jest tak wiele lasów i gdzie ciągle jeszcze można będzie mówić o realnym, praktycznym uprawianiu łowiectwa”.

Uczestnikom zawodów strzeleckich o „Kryształowy Puchar Burmistrza Krynicy-Zdroju”, które odbyły się w pierwszym dniu obchodów wręczono nagrody i dyplomy. W zawodach tych najlepsze lokaty uzyskali: 1 miejsce Marcin Zawiślan, 2 m. Rafał Guzik, 3 m. Janusz Pudełko.

Podczas uroczystości odegrano sygnały myśliwskie, a po zakończeniu części oficjalnej sztandary na czas uroczystości umieszczono w Muszli koncertowej, celem ekspozycji.

W ramach obchodów hubertowskich w Krynicy odbywały się liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Na scenie obok Pijalni Głównej na deptaku z koncertem muzyki myśliwskiej wystąpił Zespół Sygnalistów Nadleśnictwa Nawojowa. Muzczyne program zaprezentowały: Orkiestra Dęta z Nawojowej, Zespół Regionalny „Pogranicze”, Zespół Instrumentalno-Wokalny „Orły” i Zespół Regionalny im. Marii Chwalibóg „Górale Łąccy”.

VI Hubertus Krynicki odbywał się pod hasłem „Myśliwi przyjaciółmi psów”, stąd też podczas obchodów prowadzono zbiórkę karmy dla psów ze schroniska w Krynicy Zdroju. Liczną publiczność zgromadził pokaz psów ras myśliwskich, na którym obok ras powszechnie użytkowanych łowiecko zaprezentowano także psy z innych krajów, mało znane w łowiectwie. Pokazy psów myśliwskich zaprezentowali myśliwi z Komisji Kynologicznej ORŁ w Nowym Sączu i prywatni hodowcy.

Tematyka kynologiczna dominowała w ekspozycji Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddziału Katowicko-Nowosądeckiego i Komisji Kultury ORŁ w Nowym Sączu. Obok zbiorów związanych z psami myśliwskimi znalazła się na niej kolekcja broni palnej i białej oraz obrazy autorstwa Mariana Dąba. Zbiory zaprezentował członek Klubu Marek Basta z udziałem Antoniego Papieża.

Pies myśliwski był tematem konkursu plastycznego dla dzieci, przeprowadzonego przez diany z Klubu Dian PZŁ przy ZO PZŁ w Nowym Sączu. Plonem konkursu było kilkanaście prac dzieci ukazujących psy myśliwskie w różnej scenerii. Dzieci otrzymały nagrody i podziękowania, a pamiątką była także wspólna fotografia na scenie (fot. …..). Stoisko edukacyjne udostępniły Lasy Państwowe, na którym obok oferty wydawniczej prowadzono edukację przyrodniczo-łowiecką.

Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkał się pokaz sokolniczy połączony z prelekcją o ich użytkowaniu w sokolnictwie. Uczestnicy pokazu mieli możliwość wykonania pamiątkowych fotografii z sokołami na rękawicy.

Podczas obchodów czynne było stoisko Wydawnictwa Mirczumet z bogatą ofertą publikacji i promowaną w pierwszym dniu obchodów książką o łowiectwie nowosądeckim. Książki podpisywał także nestor łowiectwa sądeckiej Julian Huta. Obecna była oferta handlowa z galanterią i akcesoriami myśliwskimi. Cały czas na licznych stoiskach trwał jarmark produktów regionalnych i promocja wyrobów myśliwskich oraz kuchni regionalnej.
VI Hubertus Krynicki odbywał się pod patronatem burmistrza Krynicy. Piękna aura złotej jesieni, jak również wspaniała atmosfera towarzyszyły tegorocznym obchodom ku czci św. Huberta w Krynicy. Na uwagę zasługuje duża frekwencja myśliwych, pocztów sztandarowych, liczny udział kuracjuszy, turystów i społeczności regionalnej.

Z uznaniem należy odnieść się do organizacji obchodów, które poparte zaangażowaniem wielu osób przekładają się na kolejny sukces Nowosądeckiego Okręgu PZŁ. Dzięki aktywności i doświadczeniu organizacyjnemu, idee prawidłowego łowiectwa trafiają do społeczeństwa, a łowiectwo prezentowane jest od najlepszej strony – kultury i szacunku wobec wielowiekowej tradycji.

Krzysztof J. Szpetkowski

(fot. Krzysztof j. Szpetkowski, Wacław Gosztyła)

wtorek, 17 październik 2017 00:00

Komunikat nr 9 / 2017 z dnia 16.10.2017

Zarząd Główny PZŁ
Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice
Oraz Klub Dian PZŁ
Serdecznie zapraszają
na
IV Kongres Kobiet Polujących „ Dianą  być! ”

27 październik 2017 , godz. 12.00

Hotel Zawiercie**** Busines& Leisure w Zawierciu , woj. śląskie, ul. Wierzbowa 6
Recepcja hotelu rezerwacja miejsc 48 32 670-20-20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program:

 • 12.00  Przywitanie gości i oficjalne otwarcie IV Kongresu Kobiet Polujących – prof. dr hab. Wanda Olech  Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.
 • 12.15 „ Narzędzia kształtowania wizerunku współczesnej Diany”- dr inż. Anna Wierzbicka i mgr Małgorzata Krokowska – Paluszak, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 12.45  „Kobieta we współczesnym łowiectwie i myślistwie” -prof. dr hab. Andrzej Tomek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • 13.15  „Umiejętność prowadzenia przez Diany mediacji w szacowaniu szkód łowieckich „mgr inż. Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolnej
 • 13.45  Panel dyskusyjny „ Rola kobiety polującej w kształtowaniu pozytywnego wizerunku myśliwego” - prowadzący Kamil Durczok
 • 14.15  Zespół muzyczny dziewcząt ”Frele”- światowe przeboje w wydaniu śląskim
 • 15.00  Poczęstunek i zakończenie Kongresu.

Wysokość składki członkowskiej oraz ubezpieczenia myśliwych na rok 2018 wynosi:

 1. Składka normalna: 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 357 zł
 2. Składka ulgowa: 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 197 zł

Na terenie województwa małopolskiego w dniach 21 do 30 września 2017r. zostaną przeprowadzone ochronne szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.