Obowiązujące w Nowosądeckim Okręgu PZŁ od 1 kwietnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne odnośnie sytuacji związanej z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń - ASF, przesłane przez ZG PZŁ.

 1. Afrykański pomór świń w populacji dzika - postępowanie
 2. ASF - materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników
 3. ASF - materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników
 4. Pobieranie próbek do badań na ASF
 5. Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków
 6. Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji
 7. Wytyczne dotyczące dezynfekcji

Informacje dotyczące ubezpieczeń

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu informuje o  możliwości skorzystania z doubezpieczeń: myśliwych i stażystów:

 1. doubezpieczenie NNW myśliwego - termin przystępowania do końca 1go kwartału 2018 r.
 2. doubezpieczenie NNW stażysty - termin przystępowania cały rok.
 3. doubezpieczenie OC myśliwego - termin przystępowania do końca 1go kwartału 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie druki dotyczące ubezpieczeń można znaleźć na stronie Zarządu Głównego PZŁ w zakładce "Działy" -> "Ubezpieczenia" (m.in. druki zgłaszania szkód, OWU, tabela % uszczerbku) z których należy korzystać.

Obchody rozpoczęły się od zapalenia zniczy na grobach zmarłych kolegów. Potem myśliwi wzięli udział w mszy św. w kościele św. Królowej Jadwigi, którą odprawił dla nich ksiądz proboszcz Henryk Paśko. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do restauracji Rancho Lot, gdzie czekała na nich wystawa zdjęć, trofeów łowieckich oraz malarstwa Macieja Kucharskiego. Zgromadzonych członków koła i zaproszonych gości powitał prezes Dariusz Więcek. Wszyscy oni wysłuchali historii koła, odbyły się przemówienia, a głównym punktem było wręczenie odznaczeń członkom koła.

Decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego Koło Łowieckie PONOWA w Nowym Targu zostało odznaczone ZŁOMEM - najwyższym odznaczeniem łowieckim, a także Złotym Medalem „Za zasługi Dla Łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu” przyznanym przez Okręgową Radę Łowiecką w Nowym Sączu. Z kolei medal "Zasłużony dla Podhala" wręczył członkom koła wicestarosta nowotarski Władysław Tylka.

Decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego odznaczeni zostali: Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej - Krzysztof Wróbel, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej - Jan Harkabuz, Paweł Musiak, Krzysztof Remiasz, Władysław Klimowski, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej - Sylwester Pancherz.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa ORŁ w Nowym Sączu” odznaczony został Jan Huzior, a Odznaką Pierwszego Stopnia za 50 lat przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego - Krzysztof Sobolewski.

Zarząd koła za wieloletnią pracę na jego rzecz wyróżnił następujące osoby: Jakub Huzior, Sylwester Pancherz, Zbigniew Witkowski, Jerzy Guzda, Jan Huzior, Krzysztof Sobolewski i Władysław Furczoń. Natomiast za wkład pracy w kultywowanie tradycji łowieckich wyróżniony został Aleksander Dudas.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

oprac. r/ zdjęcia Michał Adamowski

 

Informacja
w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

Głównym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przed rozwleczeniem choroby zakaźnej, zwalczania chorób zakaźnych wśród zwierząt wolno żyjących (dzikich), funkcjonowania organów Inspekcji Weterynaryjnej, a także wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń. Zawarte w ustawie zmiany zmierzają do poprawy aktualnej sytuacji epizootycznej w kraju, uniknięcia w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz ograniczenia strat ponoszonych przez hodowców, producentów i cały sektor rolno-spożywczy w związku z wystąpieniem tej choroby.

 

Ustawa dokonuje nowelizacji następujących ustaw:

 1. ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie,
 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

Do ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej wprowadzono rozwiązania pozwalające na wykonywanie, na gruntach położonych w pasie drogi granicznej, urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W praktyce umożliwić ma to wybudowanie bariery, która będzie zapobiegała migracji zwierząt wolno żyjących, i tym samym zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby na terenach przygranicznych. Zgodnie z nowelizowaną ustawą, pasem drogi granicznej jest obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej. Ze względów technicznych, w ustawie dopuszczono wykonywanie ww. urządzeń lub budowli także na gruntach położonych poza pasem drogi granicznej. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uzyska uprawnienie do ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli właściciel nieruchomości nie wyrazi na to zgody. W takim przypadku, ustawa odsyła do stosowania przepisów art. 124 ust. 1a-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości.

 

Zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie mają na celu ujednolicenie zasad, metody i warunków wykonywania polowania i odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Zmiana wprowadzana do art. 11 ust. 3 ww. ustawy zmierza do ustanowienia obowiązku współpracy organów samorządu terytorialnego z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W dodawanym do art. 29a ustawy z dnia 9 czerwca 1997 r. – Prawo łowieckie ust. 2a wydzierżawiający uzyskał uprawnienie do wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:

 1. po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;
 2. na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.

 

W ustawie umożliwiono także wykonywanie działań polegających na redukcji dzików na terenach miejskich bez użycia broni palnej. Starosta uzyska możliwość wydania decyzji nie tylko o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, lecz również o odłowie wraz z uśmierceniem.

 

Zmiany dokonywane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej mają na celu:

 1. umożliwienie organom Inspekcji Weterynaryjnej pokrywania wszystkich celowych wydatków związanych ze zwalczaniem danej choroby, a nie tylko tych wymienionych w katalogu określonym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 2. umożliwienie tworzenia zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu epizootiologii weterynaryjnej;
 3. określenie zasad wyznaczania lekarzy weterynarii niebędących pracownikami powiatowego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w ustawie;
 4. wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej za naruszenie wynikającego z decyzji administracyjnej nakazu wykonywania określonych czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami, przewidując karę grzywny za niewykonanie nakazu.

 

Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma w szczególności na celu wprowadzenie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze zwalczanie choroby zakaźnej w populacji zwierząt wolno żyjących. Do katalogu nakazów, zakazów, które może wprowadzić powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, dodano zakaz dokarmiania zwierząt łownych oraz nakazy nałożone na wskazane w ustawie podmioty:

 1. odłowienia zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu przeprowadzenia odłowu oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich uśmiercenia;
 2. określonego postępowania z odłowionymi lub wyłapanymi zwierzętami;
 3. poszukiwania padłych zwierząt;
 4. transportu zwłok zwierzęcych do wskazanych miejsc.

 

W ustawie wprowadzono także zwolnienie od pracy lub wykonywania zajęć służbowych dla osoby wykonującej odstrzał sanitarny zwierząt z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub uposażenia. W ciągu roku kalendarzowego ten czas nie może przekroczyć 6 dni.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przepisy tej ustawy zaczną obowiązywać od dnia 16 stycznia 2018 r.

 

piątek, 05 styczeń 2018 00:00

Prezentacja dotycząca ASF